Actievoorwaarden

 • Algemeen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Douwe Egberts koffiebonen EUR 2,00 retour actie (verder te noemen: de “Actie") van Douwe Egberts Nederland B.V. gevestigd aan Vleutensevaart 35, 3532 AD te Utrecht (verder te noemen: "de Organisator"). Douwe Egberts is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.
  2. De Actie biedt de mogelijkheid EUR 2,00 retour te ontvangen op uw aankoop van Aroma Rood 900gr koffiebonen en de Aroma Variaties koffiebonen 500gr: Excellent, Mocca en Select onder de hierna genoemde voorwaarden.
  3. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum.
  4. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
 • Deelname

  1. De EUR 2,00 retouractie geldt voor de varianten: Aroma Rood 900gr koffiebonen en de Aroma Variaties koffiebonen 500gr: Excellent, Mocca en Select .
  2. De Actie loopt tot uiterlijk 28 februari 2014 (verder te noemen: de “Actieperiode”).
  3. Maximaal 1 deelname per naam/email/rekeningnummer.
  4. De Actie wordt zolang de voorraad strekt gecommuniceerd met een actiesticker op de verpakkingen Douwe Egberts instant koffie van 200 gram middels een EUR 2,00 retour sticker. Gedurende de Actieperiode kunnen de actiecodes van de door de deelnemers aangeschafte verpakkingen op de website www.de.nl/bonenactie (verder te noemen: “Actie website”) worden ingevuld onder vermelding van naam, adres, email en rekeningnummer worden opgegeven. Per adres, e-mail en rekeningnummer kan de bedoelde vergoeding van eenmalig worden aangevraagd. Aan iedere deelnemer zal na volledige invulling van het deelnameformulier binnen 4 weken worden uitgekeerd op het opgegeven rekeningnummer.
  5. Door deelname aan deze Actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
  6. Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor personen woonachtig in Nederland of met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.
  7. Deelnemer aan de Actie is een ieder die een volledig ingevuld deelnameformulier invult op de Actie website
  8. Een deelnameformulier wordt verkregen via de Actie website. Ingevulde deelnameformulieren kunnen uitsluitend worden ingevuld op de Actie website. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
  9. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen worden gebruikt ter uitvoering van deze Actie. alsmede voor het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen. Wil men niet dat de gegevens worden opgenomen in het bestand kan men dit kenbaar maken op de aanmeldpagina. In dat geval zullen de gegevens direct na de actieperiode worden verwijderd. Op de aanmeldpagina kun je toestemming geven voor het toesturen van informatie in het kader van direct marketingactiviteiten van Douwe Egberts. In dat geval zullen je gegevens blijvend worden opgenomen in het bestand.
 • Aansprakelijkheid

  1. De Organisator, noch de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen aansprakelijk worden gehouden voor uit deze Actie voortvloeiende schade of aanvullende kosten, voortvloeiende uit deelname aan de Actie.
  2. De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door derden zoals telecom-operatoren, Post NL of voor netwerk- computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van deelnameformulieren tot gevolg hebben. Ook kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor vergissingen in het drukwerk of op de deelnemende verpakkingen.
  3. De Organisator is niet aansprakelijk voor:
   - de afwezigheid van codes op de verpakkingen;
   - de aanwezigheid van een onherkenbare code op de verpakkingen;
   - de onvolledigheid of onleesbaarheid van een code;
   - het niet aanvaard worden van de ingevoerde code door de website.
 • Slotbepalingen

  1. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
  2. Voor vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen via het contactformulier op de Actie website.
  3. Klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht, waarna binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door de Organisator.