Actievoorwaarden Dolce Gusto Centerparcs Actie

 • Algemeen

  1. Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld door Nestlé Nederland B.V. (hierna de "Organisator"), en zijn van toepassing op de actie "[Center Parcs Actie]” (hierna de "Actie").
  2. Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden.
  3. De Actie loopt gedurende de samenwerking van de Organisator met Center Parcs. Reacties van consumenten of deelnemers, worden t/m 6 weken na het bezoek aan Center Parcs in behandeling genomen.
 • Voorwaarden

  1. Binnen 6 weken na hun bezoek aan Center Parcs dienen de deelnemers een NESAFÉ Dolce Gusto machine kopen (online of offline) in Nederland. Hierna moeten de deelnemers via de actiewebsite (www.dolce-gusto.nl/CenterParcs) hun gegevens invullen om de refund te ontvangen.
  2. Het refundbedrag kan de deelnemer verkrijgen door de gevraagde gegevens op de Actiesite / Actiebon in te voeren, kopie van de aankoopbon, de originele streepjescode van de verpakking van de NESCAFÉ Dolce Gusto machine, een kopie van de factuur van Center Parcs, en de bevestigingsemail uit te printen en op te sturen naar NESCAFÉ Dolce Gusto, Postbus 40058, 6203 CX Maastricht.
  3. De deelnemer dient in het bezit te zijn van de aankoopbon van een Nescafé Dolce Gusto machine en dient deze te bewaren tot de refund heeft plaatsgevonden. Organisator kan de deelnemer verzoeken de aankoopbon op te sturen.
  4. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte invoering van de gevraagde gegevens. Onvolledige of onjuiste aanmeldingen kunnen niet in behandeling worden genomen.
  5. Maximaal 1 maal deelname per Verpakking, per bank-/girorekening, NAW gegevens en IP adres. Deelname is alleen mogelijk met een Nederlandse betaalrekening
  6. Deelname alleen door natuurlijke personen van 16 jaar en ouder.
  7. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Organisator alsmede degenen die (in)direct betrokken zijn bij de organisatie van deze Actie.
  8. Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere Acties.
 • Betaling

  1. Het refundbedrag wordt zo spoedig mogelijk, zo mogelijk binnen 6 weken, na het correct invullen van de code en de gegevens op de Actiesite op de via de Actiesite opgegeven bank- of girorekening gestort. De betalingstermijn is een streeftermijn en geen fatale termijn.
  2. Indien er, naar het uitsluitende oordeel van Organisator, een vermoeden van misbruik wordt geconstateerd zal er niet tot betaling worden overgegaan. Misbruik kan worden aangemeld.
 • Privacy

  1. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Organisator met inachtneming van het privacystatement, zoals vermeld op http://www.nestle.nl/info/privacyverklaring.
  2. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor de afwikkeling van deze Actie.
  3. Door Organisator verkregen persoonsgegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden.
  4. De deelnemer is er van op de hoogte dat Organisator voor de goede afwikkeling van de Actie (persoons)gegevens die van de deelnemer zijn verkregen verstrekt aan de betrokken bank- of giro-instelling van de deelnemer.
 • Aansprakelijkheid

  1. Organisator en de door hen ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk tegenover de deelnemer voor schade voortvloeiend uit deze Actie en/of daarmee samenhangende (rechts)handelingen. Voorzover de Organisator aansprakelijk is, is zij niet aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder gevolgschade en gemiste besparingen).
  2. Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van of niet kunnen gebruiken van de Actiesite of daaraan gelieerde sites.
  3. Organisator is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door handelen of nalaten van de bank-of giro-instelling jegens de deelnemer.
  4. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Organisator beperkt tot maximaal het refundbedrag waarop de Deelnemer bij een correcte afwikkeling van de Actie recht zou hebben gehad.
 • Slotbepalingen

  1. In gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend Organisator.
  2. De Organisator is te allen tijde bevoegd de Actie en/of de Actievoorwaarden tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen.
  3. De Organisator is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
  4. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
  5. Voor reacties die betrekking hebben op deze Actie of de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer zich wenden tot Nestlé Consumentenservice, tel: 0800 3652348, e-mail: ConsumentenService@nl.nestle.com